Regulamin

Definicje

 • Centrum - Good Mood Centrum Dobrej Terapii, prowadzące działalność wspierającą zdrowie człowieka, poprzez pracę psychoterapeutyczną, wsparcie psychologiczne, konsultacje pedagogiczne oraz zajęcia obejmujące pracę z ciałem.

 • Klient - osoba fizyczna, która korzysta z usług Centrum.

 • Specjalista - osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, psychoterapeuty lub innego zawodu związanego ze zdrowiem psychicznym lub fizycznym - zatrudniona, lub współpracująca z Centrum.

Zasady ogólne

 1. Centrum świadczy usługi w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychodietetycznej lub inne, związane ze zdrowiem psychicznym, lub fizycznym.

 2. Usługi świadczone przez Centrum są skierowane do osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

 3. Centrum nawiązuje współpracę wyłącznie z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy ukończyli szkołę psychoterapii, posiadają odpowiednie wykształcenie lub są w trakcie kształcenia. Dzięki temu terapeuci mogą oferować najwyższej jakości usługi z zakresu zdrowia psychicznego: psychoterapii dorosłych, wsparcia psychologicznego, psychologii dziecięcej, konsultacji pedagogicznych, interwencji kryzysowej, a także terapii par i rodzin, fizjoterapii oraz psychodietetyki.

 4. Zapisy na wizyty odbywają się telefonicznie pod numerem 690 462 444, 690 420 009, mailowo goodmoodcentrum@gmail.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.goodmoodcentrum.pl.

 5. Centrum udziela informacji o zakresie świadczonych usług, kwalifikacjach specjalistów oraz zasadach współpracy.

Zasady współpracy

 1. W celu rozpoczęcia współpracy Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznego lub mailowego, w którym podaje swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wiek) oraz oczekiwania wobec współpracy ze specjalistą.

 2. Po przyjęciu zgłoszenia przez pracownika Centrum Klient umawia się na pierwszą konsultację wstępną ze specjalistą, na podstawie której podejmowana jest decyzja o możliwości podjęcia współpracy z Klientem - o charakterze konsultacji, wsparcia lub psychoterapeutycznym.

 3. Koszt pierwszej konsultacji wynosi 200 zł, koszt kolejnych wizyt wynosi 170 lub 180 złotych w zależności od doświadczenia specjalisty. Dokładne ceny są podane w na stronie www.goodmoodcentrum.pl w zakładce Cennik.

 4. Pierwsza wizyta trwa 60 min, każda kolejna 50 min.

 5. W przypadku podjęcia współpracy Klient i specjalista ustalają harmonogram spotkań oraz zasady rozliczeń.

Poufność

 1. Sesje terapeutyczne są poufne.

 2. Terapeuta nie ma prawa ujawniać informacji o Klientach osobom trzecim, bez ich zgody.

 3. Wyjątkiem od zasady poufności jest sytuacja:

 1. Gdy zagrożone jest życie lub zdrowie Klienta, lub innej osoby. W takim przypadku psychoterapeuta ma obowiązek poinformować o tym odpowiednie organy, takie jak policja, prokuratura lub sąd.

 2. Gdy Klient wyrazi zgodę na ujawnienie informacji. W takiej sytuacji psychoterapeuta może ujawnić informacje o Kliencie, ale tylko w zakresie określonym w zgodzie.

Odwołanie wizyty

 1. Klient zobowiązany jest do odwołania wizyty do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego planowany termin wizyty, poprzez kontakt z recepcją pod numerem: 690 462 444 lub 690 420 009.

 2. W przypadku odwołania wizyty po godzinie 12:00 dnia roboczego poprzedzającego planowany termin wizyty, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wizyty.

 3. W przypadku trzykrotnego odwołania wizyty (z rzędu lub w krótkim odstępie czasu, z winy pacjenta), kolejne realizowane wizyty zostają zawieszone.

Spóźnienia i niestawienie się na wizycie

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Centrum, Klient powinien stawić się w Centrum na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem wizyty w celu przygotowania się do wizyty, m.in. uzupełnienia odpowiednich dokumentów.

 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Centrum telefonicznie.

 3. Spóźnienie się Klienta na zarezerwowany termin wizyty, w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym wysokość opłaty za usługę pozostaje bez zmian.

 4. W przypadku spóźnienia powyżej połowy planowanego czasu trwania wizyty Centrum ma prawo odmówić Klientowi wykonania Usługi. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie wizyty i zobowiązuje Klienta do pokrycia kosztów wizyty.

 5. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie, brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata w tej sytuacji nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.

Rozliczenia

 1. Zasady rozliczeń za usługi świadczone przez Centrum określa cennik dostępny na stronie internetowej Centrum.

 2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wizytę najpóźniej po zakończonej sesji. Płatność jest możliwa gotówką lub kartą.

 3. Możliwe jest opłacenie sesji przelewem przed odbyciem wizyty. Po opłacie Klient jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail: goodmoodcentrum@gmail.com

Dane do przelewu:

Mind Impact ul. Królewska 32, 51-200 Wrocław

Santander Bank 52109024020000000151176099

Rezygnacja z usług

 1. Klient może zrezygnować z usług Centrum w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.

 2. W przypadku rezygnacji z usług po godzinie 12:00 poprzedniego dnia roboczego przed planowanym terminem wizyty, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wizyty.

Zmiana Regulaminu

 1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich wprowadzenia.

Pozostałe postanowienia

 1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Centrum.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Polityka prywatności

Centrum przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji świadczonych usług. Dane osobowe Klientów są przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Klienta. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Centrum znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Centrum.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu lub świadczonych usług prosimy o kontakt z Centrum.